Finansowanie OZE

EkoFundusz

Kolektory słoneczne

Mechanizm dopłat dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie instalację kolektorów słonecznych (płaskich lub próżniowych) wraz z niezbędną instalacją (konstrukcja wsporcza, zasobnik ciepła, rozrząd wody, armatura, sterowanie). Wnioski mogą dotyczyć zarówno kolektorów instalowanych na istniejących budowlach, jak też i nowobudowanych. Wszystkie obiekty muszą być własnością wnioskodawcy. EkoFundusz uwzględnia zgłoszenia zarówno projektów nowych, jak i zaawansowanych o ile finansowe ich zaawansowanie nie przekroczyło 60% kosztów projektu na dzień złożenia wniosku do EkoFunduszu. Dopłata ze strony Fundacji dla tego rodzaju projektów wynosi 1000 złotych za metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora, ale nie może przekroczyć 40% kosztów projektu. Dopłata ta nie może być niższa od 50 000 złotych co oznacza, że wniosek powinien dotyczyć instalacji wynoszącej co najmniej 50m2 powierzchni czynnej

Informacje pochodzą ze strony www.ekofundusz.org.pl


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowanych do finansowania w roku 2007

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim na dofinansowywanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.
Dofinansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym.

4.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

  • budowa lub modernizacja elektrowni wodnych o mocy poniżej 10 MWe,
  • budowa elektrowni wiatrowych,
  • budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem,
  • budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach,
  • budowa lub modernizacja instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych,
  • budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
  • budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej,
  • zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia,
  • inwestycje dotyczące produkcji i stosowania w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych,
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie i realizacji przedsięwzięcia.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania poręczeń, kredytów i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku znajdują się na stronie w/w instytucji: http://www.nfosigw.gov.pl/

Informacje pochodzą ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.nfosigw.gov.pl/


Linki

Oto linki do stron na których można dowiedzieć się więcej informacji dotyczących kredytów preferencyjnych i dotacji do inwestycji na pompy ciepła i kolektory słoneczne: